Books written in Ancient Indian and their Authors

Ancient India has a rich history of literature and writing, with many notable authors and works spanning a wide range of genres and subjects.

Here are a few examples of books written in ancient India and their authors:

Authors Books
Visakdatta (Vishakhadatta) Mudrarakshasa
Devichandraguptam
Kalhana Rajtarangini
Somdeva (Somadeva) Kathasaritsagar
Vatsyayana Kamasutra
Amoghavarsha Prashnottarmalika (Prashnottara Ratnamalika)
Kavirajamarga
Bhasa Svapnavasavadattam
Asvaghosa Buddhacharita (Buddhacharitam)
Suandarananda
Vajrasuchi

Kalidasa (all in Sanskrit)
Abhigyan Shakuntalam
Vikramorvashi
Raghuvansham
Kumar Sambhava
Meghdoot
Malavikagnimitra
Amarasimha Amarakosha (Namalinganushasana)
Varahamihira Panchsidhantika
Brihat Samhita
Aryabhatta Aryabhatiya
Surya Sidhanta
Vishnu Sharma Panchtantra
Kamandaka Nitisara
Ravikirti Aihole Prasasti
Megasthanese Indica
Kautilya Arthashastra
Charaka Charaka Samhita
Bhaskara II Lilawati
Bhavbhuti Uttaramacharita
Malati Madhava
Brahmagupta Brahmasiddhanta
Dandin Dasakumaracharita
Rajshekhara Kamuramanjari
Bala Ramayana
Bala Bharata
Kavyamimamsa
Bhuvana Kosha
Haravilasa
Bāṇabhaṭṭa Kadambari ((completed by Bhushanabhatta)
Harshcharita
Saktayana Amogavritti
Viracharya Ganitsaram
Harshavardhana Nagananda
Ratnavali
Priyadarsika
Hiuen Tsang Si-yu-Ki
Hala Gathasaptashati (Sattasai)
Panini Astadhyayi
Patanjli Mahabhasya
Tenali Ramakrishna Panduranga Mahatyam
Sattanar (Chithalai Satthanar) Manimekalai (Manimekhalai)
Ilango Adigal Silappadkaram
Abul Fazl Akbarnama
Ain-i-Akbari
Chand Bardai Prithviraj Raso
Ponna Shantipurana
Malik Mohd Jayasi Padmavat
Sri Krishna Deva Raya Amuktamalyada
Firdausi Shahnama (Shahnameh)
Bharavi Kiratarjuniya
Bharata (Bharata Muni) Natyashastra
Sri Harsha Naishadha Charitra
Sudraka Mrichhakatika
Jaya deva Geet govinda
Prasanna Raghava
Virasena (Veerasena) Navratna
Surdas Sur Sagar

Related MCQs